எங்களிடம் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள வீடுகள், வீட்டுமனைகள் விற்பனைக்கு உள்ளது. குறைந்த முதலீட்டில் வீடுகள் வீட்டுமனைகள் கிடைக்கும். நீங்கள் வாங்கும் வீடுகள் மற்றும் வீட்டுமனைகளுக்கு கடன் வசதி செய்துதரப்படுகிறது (HOME LOAN) COMMERCIAL வீடுகள், FLATகள் வாடகைக்கும்/ஒத்திக்கும் கிடைக்கும். உங்களிடம் வீடுகள் வீட்டு மனைகள், விற்பனைக்கு, வாடகைக்கு/ஒத்திகைக்கு இருந்தால் உடனே தொடர்பு கொள்ளவும். Name : Bommi Karthik Email : kdkarthik2011@gmail.com Contact : +91 9171512100, 9942223985, 7904323187

Welcome to Bommi Real Estate


We are the foremost dealers for furnishing well equipped and desirable Rental House in Thanjavur. We take necessary steps to satisfy our customers requirements.

Rental house in Thanjavur
Rental house in Thanjavur
Rental house in Thanjavur

Home for Sale

Newly constructed Homes/Flats are also available.

Read More
Rental house in Thanjavur
Rental house in Thanjavur
Rental house in Thanjavur

Home for Rent

Low rent and Quality home for rent are available at Bommi properties.

Read More
Rental house in Thanjavur
Rental house in Thanjavur
Rental house in Thanjavur

Plot For Sale

Plot For Sale is also arranged for home buyers by Bommi properties.

Read More

Our Gallery